Tokayaki

Osaka-Préparation TokayakiSpecialite d’Osaka: boulettes de poulpe… Special mais bon!